"Life imitates art far more than art imitates Life"

 

- Oscar Wilde